Kontroll-avgift/sanksjon

Kontroll-avgift/sanksjon


Klage på kontrollavgift - ilagt før 01.01.2017


Dersom kjøretøy har blitt ilagt kontrollavgift før 01.01.2017 som du mener er uberettiget, kan du sende en skriftlig klage via vårt klageskjema. Klagen må sendes skriftlig innen 3 uker fra datoen kontrollavgiften ble ilagt.

  • Alle skriftlige klager blir behandlet i tråd med standardvilkårene for privat parkeringshåndheving.
  • Klagene blir behandlet av Q-Park sin egen klagebehandlingsavdeling.
  • Hvis du har sendt inn en klage innen klagefristen trenger du ikke å betale kontrollavgiften før klagen er behandlet
  • Det finnes noen saker som du åpenbart ikke vil få medhold på. Eksempler på dette er hvis billetten ikke har ligget synlig eller du har parkert over flere felt. Du kan lese mer om saker som du åpenbart ikke vil få medhold på under nyttesløse klager.


Klage på kontrollsanksjon - ilagt fra og med 01.01.2017

Kunder som har fått kontrollsanksjon utstedet av Q-Park fra og med 01.01.2017 kan også klage via denne siden.


Dersom du har fått en kontrollsanksjon du mener er uberettiget, kan du sende en skriftlig klage via vårt klageskjema. Fristen for å klage er tre uker etter ileggelse av kontrollsanksjon og klagen må være skriftlig.

  • Alle skriftlige klager blir behandlet i etter Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)
  • Klagene blir behandlet av vår klagebehandlingsavdeling.
  • Hvis du har sendt inn en klage innen klagefristen trenger du ikke å betale kontrollsanksjonen før klagen er behandlet.


Det finnes noen saker som du åpenbart ikke vil få medhold i. Eksempler på dette er hvis billetten ikke har ligget synlig eller du har parkert over flere felt.


Hele vilkårsforskriften finner du her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260


Klage på en kontroll avgift/sanksjon

Du kan sende inn en skriftlig klage ved å benytte vårt online klageskjema. 


  


Klage på kontroll-avgift/sanksjon >


Finn P-Plass

Finn P-Plass

By/Sted:
Finn P-anlegg