Q-Park Access | GENERELLE VILKÅR 10.06.2015

Q-Park Access | GENERELLE VILKÅR 10.06.2015

Disse vilkårene regulerer forholdet mellom Q-Park AS og Brukeren, hva gjelder bruken av Q-Park Access (”Tjenesten”). Med ”Bruker” menes både juridiske og fysiske personer.

Q-Park AS har rett til å endre disse vilkårene under forutsetning av at Brukeren informeres om slike endringer med 30 dagers varsel før forandringen trer i kraft. Underretning om endrede vilkår skjer med e-postmelding.

 1. Tilkobling til Tjenesten
  1. Tilkobling til Tjenesten skjer ved at Brukeren registrerer seg på www.qparkaccess.no(”Nettstedet”). Fysiske personer må være 18 år eller eldre for å kunne registrere seg.
  2. Tjenesten kan kun brukes til betaling av parkeringsavgifter etter at avtale er inngått via Tjenesten med én eller flere parkeringsanlegg som tilbyr tjenesten.
  3. Ved registreringen må Brukeren opplyse om navn, e-postadresse (som er brukernavn) og mobiltelefonnummer.
  4. Brukeren skal i tillegg til det foranstående velge et passord som skal være et sikkert passord og oppbevare dette på en betryggende måte. Brukeren tillates ikke å oppgi sine innloggingsopplysninger til en annen eller håndtere disse på en slik måte at en annen kan forstå hvordan informasjonen brukes.
  5. Når Brukeren har registrert sine brukeropplysninger, kan Brukeren registrere ett eller flere motorkjøretøyer samt hvilken/hvilke ID-bærer(e) (som, men ikke begrenset til, kjøretøyets registreringsnummer eller en transponders serienummer) som skal kobles til det angitte kjøretøyet.
 2. Brukerens plikter
  1. Brukeren er ansvarlig for at innloggingsopplysninger oppbevares på en betryggende måte og ikke røpes til uvedkommende.
  2. Brukeren er ansvarlig for alle parkeringer som via Tjenesten gjøres med registrerte kjøretøyer. Brukeren har således ansvaret for urettmessig bruk av Tjenesten. Ved eventuelt tap av kjøretøy og/eller ID-bærer skal Brukeren straks logge inn og sperre aktuelt kjøretøy og/eller ID-bærer.
  3. Brukeren er ansvarlig for å orientere seg om de til en hver tid gjeldene priser for parkering i de aktuelle parkeringsanlegg. Se gjeldende priser>.
  4. Brukeren er ansvarlig for å orientere seg om parkeringsanleggenes åpningstider. Adkomst for gående utenom parkeringsanleggets åpningstider, gjøres ved å taste de 6 «seks» siste numrene i registrert telefonnummer på kodepanel ved dører og eventuelt porter. Overnevnte fremgangsmåte for adkomst for gående, funger kun dersom registrert kjøretøy allerede er registrert som innkjørt i parkeringsanlegget.
  5. Brukeren er ansvarlig for å sikre at kjennemerket foran på kjøretøy er lesbart på parkeringsanlegg hvor kjennemerke er ID bærer. Dersom kjennemerket ikke er lesbart, må brukere benytte ordinære betalingsløsninger og parkering vil ikke bli registrert i Q-Park Access
  6. Brukeren er ansvarlig for at registrerte opplysninger er korrekte.
 3. Avtaletid
  1. Brukeren kan når som helst logge seg inn og avslutte sin Q-Park Access-konto, avslutte inngått avtale eller avregistrere registrert kjøretøy under forutsetning av at det ikke finnes ubetalt restgjeld.
 4. Bruk av Brukerens opplysninger
  1. De opplysninger Brukeren gir fra seg ved registrering eller senere, brukes kun av Q-Park AS og Tjenestens underleverandør. All bruk av Brukerens personopplysninger skjer i henhold til lovverket i det landet der organisasjonen som behandler Tjenesten til Brukeren, er i virksomhet. Brukere som har spørsmål om håndteringen av personopplysninger, er velkomne til å ta kontakt med Q-Park AS. Se nedenfor punkt 8.
  2. Ingen opplysninger som er gitt, brukes for andre formål enn for å håndtere Tjenesten og for å informere om Tjenesten og dens tilgjengelighet.
 5. Opphør før tiden
  1. Q-Park AS har rett til å si opp eller sperre en Q-Park Access-konto hvis Brukeren bruker Tjenesten i strid med denne avtalen og etter melding ikke har foretatt retting innen rimelig tid.
 6. Reklamasjoner
  1. Brukere som ønsker å reklamere feil i behandlet Tjeneste, skal reklamere til Q-Park AS i henhold til de vilkårene som gjelder for de aktuelle parkeringsanlegg.
 7. Begrensning av Q-Park AS ansvar
  1. Q-Park AS er ikke ansvarlig for Brukerens skade hvis en teknisk funksjon ikke fungerer, som, men ikke begrenset til, betalingsfunksjon, mobiltelefonoperatør eller e-postleverandør.
 8. Tvister og gjeldende lovverk
  1. Tvister som oppstår fra disse vilkårene, skal reguleres og tolkes i henhold til lovverket i det landet der organisasjonen som behandler Tjenesten til Brukeren, er i virksomhet.